Od Redakcji – dobre praktyki i zasady etyki

Nasze czasopismo ma charakter socjologiczny,  jest jednak otwarte także dla autorów podejmujących problematykę  z socjologią związaną, a  obecną w dziedzinach pokrewnych. Publikujemy numery sprofilowane tematycznie, jak i niepoświęcone wyraźnie jednej tematyce.

Opuscula Sociologica posiada dla wydań papierowych numer ISSN 2299-9000, a dla wersji elektronicznej e-ISSN:2353-2882. W wykazie punktacji czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało ocenione na 7 punktów (załączniki u dołu strony).

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów zgłaszających swoje teksty. Z chwilą przekazania Utworu, Autor udziela Nabywcy (US) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu.

Opublikowane artykuły dostępne są w formule Open Access (bezpłatnie) w formacie pdf na stronie czasopisma, są także dostępne online w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities http://cejsh.icm.edu.pl . Czasopismo jest indeksowane przez Index Copernicus i CEEOL.

W polityce etycznej wydawnictwa odwołujemy się do zasad etyki czasopism opracowanych przez COPE (Committee on Publication Ethics). Zamiarem redakcji jest stałe doskonalenie czasopisma poprzez publikowanie najwyższej jakości oryginalnych prac naukowych w oparciu o etyczne procedury selekcji i recenzowania złożonych tekstów. Redaktorzy deklarują przestrzeganie poniżej wymienionych zasad, zapewniając poufność wszelkich informacji udzielonych przez jej autorów.

Zarówno autorzy jak i recenzenci zgłaszanych tekstów zobowiązani są do ujawniania potencjalnych konfliktów interesów, wynikających np. z osobistych lub zawodowych relacji recenzenta i autora artykułu. Potencjalne konflikty interesów mogą wiązać się ponadto z relacjami autora z obiektem badań, szczególnie dotyczy do relacji zależności finansowych lub organizacyjnych.

W przypadku naruszenia zasad etyki naukowej (w tym kwestii naruszenia praw autorskich, oszustw naukowych, błędów w badaniach, plagiatu, falsyfikacji danych itd.) czasopismo będzie informować odpowiednie ciała i instytucje.

ISSN 2299-9000

Korekta punktacji po odwołaniu
Lista czasopism po korekcie