Od Redakcji – dobre praktyki i zasady etyki

Czasopismo Opuscula Sociologica (ISSN 2299-9000) jest kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Sociologica wydawanych od 1990 roku z inicjatywy Ludwika Janiszewskiego, ich pierwszego redaktora naukowego. Kolejnymi redaktorami  byli Jacek Leoński i Leszek Gołdyka.  Od r. 2013 ukazują się w roku cztery numery czasopisma Opuscula Sociologica. Od 2016 roku redaktor naczelną jest Irena Machaj.

Opusculum (liczba mnoga – opuscula) to dzieło małej formy. Na łamach  Opuscula Sociologica  ukazują się artykuły z zakresu wielu dziedzin socjologii, jak socjologii gospodarki, organizacji, kultury, religii, wychowania, edukacji, pogranicza, miasta, wsi, migracji, regionu, wiedzy. Nasze czasopismo ma charakter socjologiczny,  jest jednak otwarte także dla autorów podejmujących problematykę  z socjologią związaną,a  obecną w dziedzinach pokrewnych. Opuscula Sociologica w wykazie punktacji czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało ocenione na 7 punktów (załączniki u dołu strony).

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów zgłaszających swoje teksty.Z chwilą przekazania Utworu, Autor udziela Nabywcy (US) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu.

Opublikowane artykuły dostępne są w formule Open Access (bezpłatnie) w formacie pdf na stronie czasopisma, są także dostępne online w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities http://cejsh.icm.edu.pl . Czasopismo jest indeksowane przez Index Copernicus i CEEOL.

W polityce etycznej wydawnictwa odwołujemy się do zasad etyki czasopism wydawniczych opracowanych przez COPE (Committee on Publication Ethics). Zamiarem redakcji jest stałe doskonalenie czasopisma poprzez publikowanie najwyższej jakości oryginalnych prac naukowych w oparciu o etyczne procedury selekcji i recenzowania złożonych tekstów. Redaktorzy deklarują przestrzeganie poniżej wymienionych zasad, zapewniając poufność wszelkich informacji udzielonych przez jej autorów.

Zarówno autorzy jak i recenzenci zgłaszanych tekstów zobowiązani są do ujawniania potencjalnych konfliktów interesów, wynikające np. z osobistych lub zawodowych relacji recenzenta i autora artykułu. Potencjalne konflikty interesów mogą wiązać się ponadto z relacjami autora z obiektem badań, szczególnie dotyczy do relacji zależności finansowych lub organizacyjnych.

W przypadku naruszenia zasad etyki naukowej (w tym kwestii naruszenia praw autorskich, oszustw naukowych, błędów w badaniach, plagiatu, falsyfikacji danych itd.) czasopismo będzie informować odpowiednie ciała i instytucje.

 

Korekta punktacji po odwołaniu
Lista czasopism po korekcie

Irena Machaj
Anna Królikowska