OS 2012 nr 1

Opuscula Sociologica 2012 nr 1

str-tyt


Spis treści/ Contents:

Anna Buchner-Jeziorska – Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i skutki stosowania niestandardowych form zatrudnienia w Polsce/ The socio-economic reasons and results of implementing non-standard employment forms
Rafał Muster – Elastyczne formy pracy w opiniach pracowników nieetatowych/ Flexible forms of employment in the opinion of unpermanent employees
Małgorzata Kunicka – Władza, przymus i wolność w edukacji/ Power, coercion and freedom in education
Adam Kucharski, Maria Ligocka – Maturzyści o motywach i źródłach poszukiwania informacji dotyczących studiów/ High school graduates about motives and sources of information regarding
Anna Królikowska – Estetyka współczesnych cmentarzy/ Aesthetics of contemporary cemeteries
Katarzyna Majtas – Odtwórcy wczesnośredniowieczni w sytuacji festiwalu jako enklawa kulturowo-przestrzenna/ Early medieval re-creators as a cultural-spatial enclave at a festival
Marek Butrym – Dystans jako sankcja społeczna/ Distance as a social sanction
Teresa Rzepa, Ryszard Żaba, Oliwia Jakubowicz, Beata Szramka-Pawlak – Świadomość
stygmatu własnej choroby a wizerunek samego siebie/ Self-image and consciousness of disease stigma
Urszula Kozłowska – Choroby weneryczne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1948. Perspektywa historyczno-socjologiczna/ Venereal diseases in West Pomerania in the years 1945–1948. Historical-sociological perspective

numer do pobrania: OS_1-2012