Studia Sociologica 21

Spis treści/ Contents:

Anna Śliz, Marek S. Szczepański – Zaufanie i dialog w życiu publicznym/ Confidence and dialogue in social life
Wojciech Misztal – Rada Społeczno-Ekonomiczna – nowa szansa dialogu w Polsce/ Socio-Economic Council – a new institution in Polish civil dialogue
Agnieszka Kolasa-Nowak – W kierunku krytycznej socjologii transformacji? Nastawienie poznawcze w autoportrecie polskich socjologów/ Towards a critical sociology of transformation? Cognitive attitudes in a self-portrait of Polish sociologists
Olga Nowaczyk – Oblicza wojen w XXI wieku/ The nature of war in the 21th century
Eunice Hempolińska-Nowik – Organizacja struktury Ja a zadowolenie z życia i związków partnerskich/ Self-structure organization and satisfaction with life and partner relationship
Teresa Rzepa, Michał Goran Stanisšić – Stosunek do własnej choroby i operacji jako znaczących wydarzeń życiowych/ Attitude to one’s own disease and surgical intervention as a significant incident in life
Izabela Kaźmierczak-Kałużna – W pułapce własnych ograniczeń. Poczucie braku sprawstwa i autoidentyfikacja ubogich jako uwarunkowania ich sytuacji życiowej/ Trapped by one’s own limitations. Sense of lacking agency and self-identification of the poor as determinants of their life situation
Joanna Frątczak-Muller – Znaczenie zasobów społecznych w procesie zaspokajania potrzeb bytowych rodzin/ Significance of social resources in the process of meeting family’s domestic needs
Paulina Rojek-Adamek, Grzegorz Gawron – Współczesne Tychy. Miasto w opiniach mieszkańców/ Contemporary Tychy. The city in the eyes of its inhabitants
Rafał Muster – Górnicy z Rudy Śląskiej w sytuacji pracy na tle pracujących mieszkańców miasta/ Miners from Ruda Śląska on the background of working inhabitants of the city
Ewa Krzyżak-Szymańska, Andrzej Szymański – Internet w świadomości katowickich studentów/ The Internet in the consciousness of Katowice students

numer do pobrania w pdf: ZN__SS_21