Numer bieżący

Opuscula Sociologica nr 4, 2017

Spis treści / Contents

 Ryszard Necel  –  O znaczeniu praw społecznych dla rozwoju obywatelstwa / On the Importance of Social Rights for the Development of Citizenship
 Janusz Mariański  –  Nadzieje i obawy Polaków wobec integracji europejskiej  /  Hopes and Anxieties of Poles in Connection with European Integration
 Katarzyna Ornacka, Elżbieta Mirewska  –  O architekturze umacniania w opiece hospicyjnej nad dzieckiem jako wyzwaniu dla pracy socjalnej  /  On the Architecture of Strengthening Hospice Care for Children as a Challenge of Social Work
 Aneta Baranowska  –  Starzenie się społeczeństwa europejskiego jako wyzwanie XXI wieku. Casus Polski  /  Population Ageing in Europe as a Challenge of the 21st Century. Case Study: Poland
 Grzegorz Dutka  –  Polacy w obliczu współczesnych procesów i problemów migracyjnych. Poczucie zagrożenia i jego społeczno-demografczne uwarunkowania na podstawie analizy wyników badań sondażowych  /  The Attitude of Poles towards the Present-Day Migration Processes and Problems. A Sense of Threat and Its Socio-Demographic Conditions According to Surveys
 Magdalena Pokrzyńska  –  Współczesne pszczelarstwo polskie pomiędzy rolnictwem a ruchem społecznym  /  Present-Day Polish Apiculture between Agriculture and a Social Movement
 Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, Elżbieta Opiłowska  –  (Nie)obecne granice. Ramy konceptualizacji badań granic i pograniczy  / (Non)existent Borders. Conceptual Framework of Border and Bordelands Studies

 

 

 

Opuscula Sociologica nr 3, 2017

Spis treści / Contents

 Renata Suchocka  –  Meandry etnicznych i narodowych identyfikacji / The Intricacies of Ethnic and  National Identification
 Daria Łucka  –  Obywatel: z państwem czy bez państwa? Stare i nowe koncepcje obywatelstwa / The Citizen: with or without State? The Old and New Concepts of Citizenship
 Katarzyna Warmińska – O spotkaniu tożsamości z polityką / When Identity Meets Politics
  Zbigniew Rykiel –  Identyfikacja i tożsamość kulturowa w różnych skalach przestrzennych / Identification and Cultural Identity in Different Spatial Scales
  Artur Wysocki  –  Poczucie tożsamości narodowej Polaków w kontekście zachodnioeuropejskim / The Sense of National Identity of Poles in the Context of Western Europe
  Jerzy Bartkowski – Identyfikacje terytorialne a nowe media. Więź lokalna a więzi internetowe / Territorial Identities and New Media. Local Ties and Internet Ties
 Karolina Ciechorska-Kulesza –  Tworząc miejsce. Dyskurs tożsamościowy a animacja kultury na przykładzie Gdańska, Szczecina i Wrocławia / Creating a Place. Identity Discourse and Cultural Animation on the Example of Gdańsk, Szczecin and Wrocław
  Maja Biernacka  –  Chabolismo, czyli o biednym obliczu osadnictwa Cyganów i Romów w wielokulturowej Hiszpanii / Chabolismo: Poverty Housing of the Gypsy and Romani People in Multicultural Spain

Cały numer 3_2017