Studia Sociologica 20

Spis treści/ Contents:

Joanna Filipowicz-Adamowicz – Miasto i community w ujęciu ekologii społecznej Amosa Henry’ego Hawleya/ Urban community and community in Amos H. Hawley’s Human Ecology Theory
Marek Gorzko, „Drugie pokolenie” teoretyków grounded theory/ „The Second Generation” of Grounded Theorists
Agnieszka Kolasa-Nowak – Czy przeszłość ma znaczenie? Dziedzictwo przeszłości w socjologicznych interpretacjach transformacji systemowej/ Does history matter? Legacy of the past in sociological interpretations of Polish systemic change
Katarzyna Surowiec – Badania socjologiczne nad aktywnością społeczną mieszkańców wsi/ Sociological research on community activity of the villagers
Anna Mielczarek-Żejmo – Pytania o kierunek przemian struktury społecznej małego miasta (na przykładzie Krosna Odrzańskiego)/ Enquires into the direction of changes in the social structure of small town (exemplified by Krosno Odrzańskie)
Beata Pawlica, Paulina Rojek-Adamek – Mówiona historia socjalistycznego miasta. Tychy w zbiorowej pamięci Tyszan/ Spoken history of a socialist city. Tychy in collective memory
Joanna Frątczak-Müller – Jakość życia Lubuszan. Analiza potrzeb bytowych rodzin i ich oczekiwań wobec polityki społecznej w Polsce/ Quality of life of Lubuskie Province inhabitants. Analysis of families` living needs and expectations regarding social policy in Poland
Teresa Rzepa, Ryszard Żaba – Piętno choroby przenoszonej drogą płciową a funkcjonowanie społeczne/ The stigma of sexually transferred disease and social functioning
Celina Timoszyk-Tomczak – Charakterystyka celów wyznaczanych przez ludzi młodych/ The characteristics of aims set by young people

 

numer do pobrania w pdf: ZN_SS_20