Informacje dla autorów

Informacja o warunkach przyjęcia tekstów do opublikowania w Opuscula Sociologica

1. Tekst w języku polskim lub angielskim w formie pliku Word (w formacie  *.doc lub *.docx) należy przesłać reakcji pocztą elektroniczną.
2. Złożony artykuł musi być całkowicie oryginalny. Nie może uczestniczyć w innym postępowaniu wydawniczym, bez względu na charakter wydawnictwa i język publikacji.
3. Cała zawartość artykułu (wraz z bibliografią, streszczeniami i słowami kluczowymi) nie powinna przekraczać 36 000 znaków ze spacjami i nie powinna być krótsza niż 21 600 znaków.
4. Czcionka 12-punktowa, z odstępem między wierszami 1,5; lewy i prawy margines 2,5 cm; bez szczególnych wyróżnień (podkreślenia, gwiazdki, kolory, itp.).
5. Do tekstu należy załączyć  5-6 słów kluczowych w języku polskim lub polskim i angielskim.
6. Należy też załączyć  abstrakt zawierający od 900 do 1400 znaków liczonych ze spacjami  w języku polskim lub wraz z jego tłumaczeniem na język angielski.  Abstrakt powinien zawierać słowa kluczowe.  Należy go traktować jako ważną część pełniącą rolę „wizytówki” artykułu, pamiętając, że niektóre bazy zawierają tylko abstrakty. Poniżej do pobrania pomocne wskazówki nt. przygotowania abstraktu.
7. Odsyłacze do literatury, także do materiałów pochodzących ze stron internetowych należy umieszczać zgodnie ze standardem APA  (szczegóły w załączniku).
8. Struktura tekstu powinna być zaznaczona poprzez zastosowanie śródtytułów.
9. Przypisy w ograniczonym zakresie, zgodne ze standardem APA (szczegóły w załączniku).
10.  Materiał ilustracyjny autor powinien dostarczyć w formie plików graficznych (np. *.cdr, *.tif). Tabele i rysunki, wykresy, schematy – maksymalna szerokość 125 milimetrów,maksymalna wysokość 170 milimetrów (jeżeli są wykonane w programie Corel Draw lub Exel należy dostarczyć je dodatkowo jako odrębne pliki źródłowe w danym programie). Zdjęcia – rozdzielczość 300 dpi w formacie *.tif (maksymalna szerokość 125 milimetrów, maksymalna wysokość 170 milimetrów). Skanowane rysunki i schematy – czarno-białe (liniowe), rozdzielczość 600-1200 dpi, w formacie *.tif lub *.jpg. Nie należy wykorzystywać ilustracji, schematów i rysunków z Internetu.
11. Spis literatury w porządku alfabetycznym nazwisk autorów powinien zawierać dane bibliograficzne zgodne ze stylem APA :
Nowak, A. (2005). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika (nr zeszytu), strony.
Nowak, A. (2008). Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Nowak, A. (2008). Tytuł rozdziału. W: X. Nazwisko, Y. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Szczegóły w poniższym załączniku.
12. Autorzy proszeni są o podanie swojego miejsca pracy.
13. Do tekstu należy dołączyć (do pobrania poniżej) oświadczenie dotyczące oryginalności artykułu (zapora ghostwriting). Zapora ghostwriting jest procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Jeśli autorzy korzystali z pomocy innego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), muszą o tym fakcie w sposób przejrzysty (na przykład w odsyłaczach) poinformować.

Oświadczenie autora (zapora ghostwriting)

Styl APA-WNUS

sens pisania abstraktu