Studia Sociologica nr 1-15

ZN US Studia Sociologica  nr 15

Od redaktora naukowego (Jacek Leoński)
Robert B. Woźniak – Wybrane aspekty niepowodzeń transformacji w Polsce
Łukasz Dzisiów – Teoretyczna obudowa Mannheimowskiej ideologiczności
Oksana Kozłowa – Wprowadzenie do socjologii życia duchowego. Konceptualne podstawy kursu
Albert Terelak – Saint-Simon i Tocqueville jako prekursorzy dychotomicznych teorii zmiany społecznej
Jacek Leoński – Polonijna przestrzeń symboliczna
Alicja Hess-Leońska – Uwagi na temat badań polskiej diaspory na Wschodzie
František Zich, Uczestnicy procesu powstawania transgranicznego społeczeństwa na granicy czesko-niemieckiej
Sebastian Kołodziejczak, Konrad Królikowski – Funkcjonowanie pogranicza w świadomości społecznej na przykładzie wsi Mescherin, Staffelde i Pargowo – wnioski z rekonesansu socjologicznego
Magdalena Fiternicka-Gorzko, Marek Gorzko – Być tam i jednocześnie tu. Identyfikacja z regionem zamieszkania w świadomości uczniów szkół średnich
Maciej Kowalewski – Segregacja przestrzenna. Mechanizmy instytucjonalne i rozwiązania prawne powodujące powstawanie segregacji przestrzennej w Izraelu
Wioleta Bryniewicz – Umysłowość nowej fali kultury masowej na przykładzie oddziaływań telewizji
Mirosława Kaczmarczyk-Sowa, Katarzyna Słotwińska – Kobiety z klasy wyższej na podstawie analizy miesięcznika „Twój Styl”
Anna Królikowska – Antycypacyjna funkcja socjalizacji: refleksje na podstawie analizy treści filmu „Bob budowniczy”
Agnieszka Kołodziej-Durnaś – Praca dla młodych – uwagi teoretyka na podstawie raportu AIG i „Gazety Wyborczej”
Anita Olejnik – Rola ludzi morza w rozwoju życia kulturalnego środowisk morskich. Morskie fascynacje nowożytnej Europy
Żaneta Stasieniuk – Ruchliwość społeczna marynarzy w mieście portowym
Urszula Kozłowska – Zmienność rzeczywistości ekonomicznej w dużym zakładzie pracy. Polski przemysł okrętowy lat dziewięćdziesiątych
Ryszard Czyszkiewicz – Lokalne rynki pracy i rynki bezrobocia-socjologiczne interpretacje pojęć
Bogdan Gębski – Optymalizacja typologii socjologicznych za pomocą sieci neuronowych
Michał Kalczyński – Miłość jako warunek sukcesu małżeńskiego
Karol Piasecki – Zastosowanie antropologii do badania etnogenezy na przykładzie próby odnalezienia przedsaamskiej i przednienieckiej ludości Zachodnich Tundr

 

ZN US Studia Sociologica nr 14

Kilka uwag o „Studia Sociologica” (Jacek Leoński)
Robert Woźniak – Społeczeństwo transglobalnej edukacji
Adam Sosnowski – Zmiana społeczna – badania socjologiczne – proeuropejskość
Agnieszka Kołodziej-Durnaś – Nowoczesność w ujęciu Anthony`ego Giddensa
Łukasz Dzisiów – Modernizm europejski. Klasyczne warianty opisu
Łukasz Dzisiów – Masa a tłum. Instrumentalizacje
Danuta Chmielewska-Banaszak – Bariery komunikacyjne świata nauki
Urszula Kozłowska – Przydatnośc ujęcia systemowego i sytuacyjnego w socjologii pracy
Alicja Hess-Leońska – Korzenie stereorypów Ukraińca
Alicja Hess-Leońska – Przyczynek do źródeł postrzegania Ukraińców przez Polaków
Beata Kochan – Społeczne uwarunkowania wizerunków kobiet w sztuce średniowiecza
Magdalena Fiternicka-Gorzko, Marek Gorzko – Czułe słówka (przyczynek do analizy relacji szczególnej zażyłości)
Waldemar Urbanik – Ruchliwość edukacyjna bezrobotnych w społecznosciach lokalnych na tle zjawiska substytucji pracy żywej
*     *     *
Jacek Leoński – Ekspertyza sądowa socjologa w sprawie znaczenia słowa fiut

 

ZN US Studia Sociologica nr 13

Jacek Leoński – Ku społecznej roli uczonego. Uwagi redaktora do trzynastego tomu Studia Sociologica
Robert B. Woźniak – Socjologia Ziem Zachodnich wobec nowych wyzwań współczesności
Wioleta Bryniewicz – Wokół socjologii morskiej
Marek Gorzko – Kontrowersja pomiędzy koncepcją Hobbesa i Locke’a w świetle ewolucyjnej teorii gier
Agnieszka Kołodziej-Durnaś – Transgresje w teorii A. Giddensa – teoria strukturacji jako przezwyciężanie dualizmów
Łukasz Dzisiów – Masa a tłum
Albert Terelak – Iluzoryczność faktów świata codziennego. Paradoks koncepcji wielości światów Alfreda Schütza
Anna Królikowska – Proces i forma – o dynamice religii
Arkadiusz Kołodziej – Zastosowanie elementów teorii zbiorów rozmytych w socjologii religii
Magdalena Fiternicka-Gorzko – Obrazy miasta z perspektywy świadomości jednostki
Magdalena Fiternicka-Gorzko – Miasta model liryczny
Marek Gorzko – Pamiętniki, marksiści, metoda biograficzna
Andrzej Borowski – Socjologia prawa – dyscyplina prawnicza czy socjologiczna?
Sebastian Kołodziejczak – Kontakty transgraniczne gmin województwa zachodniopomorskiego jako element stymulujący wdrażanie ekorozwoju na poziomie lokalnym
Albert Terelak – Perspektywy rozwojowe zbiorowości terytorialnej na przykładzie analizy potencjałów i barier rozwojowych powiatu drawskiego
Konrad Królikowski – Próba charakterystyki kanałów dyskusyjnych IRC jako sytuacji socjolingwistycznej
Lech Barylski – Elementy socjotechniki w pracy socjalnej

 

ZN US Studia Sociologica nr 12

Robert B. Woźniak – Elity w społecznościach lokalnych
Artur Frąckiewicz – O problemie redukcji w socjologii
Waldemar Urbanik – Orientacje teoretyczne w badaniach rozwoju i zmiany społecznej
Teresa Rzepa – Skuteczność negocjacyjna kobiet i mężczyzn
Danuta Chmielewska-Banaszak – Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju nauki
Anna Wolska – Metoda projekcyjna w psychologii. Propozycja dla socjologa
Ewa Sienkiewicz – Analiza marzeń sennych metodą TAT H. Murraya
Łukasz Dzisiów – O skłonnościach do europejskiego regionalizmu
Andrzej Furier – Problemy badań społecznych na terenie byłego Związku Radzieckiego (doświadczenia kaukaskie)
Andrzej Michalak – Polityczne funkcje specjalnych stref ekonomicznych u progu gospodarki rynkowej. Szkic socjologiczny
Bogdan Gębski – Problemy badań nad wsią zachodniopomorską
Dariusz Jurczak – Postawy migrantów na pograniczu
Anna Królikowska – Porzucanie noworodków przez matki – społeczne, psychologiczne i biologiczne aspekty zjawiska

 

ZN US Studia Sociologica nr 11

Adam Sosnowski – Geneza i rozwój Unii Europejskiej
Adam Sosnowski – Polska przed wstąpieniem do Unii Europejskiej
Artur Frąckiewicz – O metodach i metodologii
Andrzej Borowski – Metody badawcze wobec kategorii wspólnoty
Agnieszka Kołodziej – Postulaty metodologiczne i metasocjologiczne a postmodernizm w teorii Zygmunta Baumana
Albert Terelak – Kilka uwag na temat socjologii wiedzy
Andrzej Lewandowski – Państwo Platona: totalitaryzm, idealizm, realizm
Jolanta Kurylczyk – Kryzys tożsamości społeczeństwa polskiego?
Bolesław Klepajczuk – Etos pracy a przedsiębiorczość klasy średniej w Polsce. Próba konstrukcji schematu interpretacyjnego
Bogdan Gębski – Konstrukcja pytania ankietowego a metody analizy danych empirycznych
Włodzimierz Durka – Zastosowanie analizy skupień w badaniach socjopsychologicznych
Aneta Mielczarek – Przestępczość w rejonie polsko-niemieckiego pogranicza
Teresa Włochal – Samorządność zawodowa pielęgniarek i położnych. Wybrane aspekty
Joanna Czeczotka – Płeć a role społeczne we współczesnym społeczeństwie
Adam Sosnowski – Informacja dotycząca Międzynarodowej Organizacji Domów Europejskich (FIME)

 

ZN US Studia Sociologica nr 10

Jacek Leoński, Spotkania (nota poświęcona Ludwikowi Janiszewskiemu)

Ludwik Janiszewski – Współczesna rodzina amerykańska -dylematy i wątpliwości
Krzysztof Kowalczyk – Rodziny polskie w pierwszej połowie lat 90.
Konrad Królikowski – Polacy wśród imigrantów z byłego ZSRR
Robert B. Woźniak – Prolegomena do socjologii pogranicza
Włodzimierz Durka – Zarządzanie w przedsiębiorstwach polsko-niemieckich. Problemy adaptacji społeczno-kulturowej
Bogdan Gębski – U schyłku świetności przygranicznych rynków (bazarów)
Mariusz Piotr Rabenda – Rozwój teorii elity i jej weryfikacja w warunkach polskich
Andrzej Michalak – Wybrane problemy analizy preferencji wyborczych. Szkic z socjologii polityki
Waldemar Urbanik – Uwagi wokół „sposobu życia”
Tatiana Duklas – Problemy uzależnień we współczesnym świecie
Wioleta Bryniewicz, Grażyna Tronczyńska – Bezdomność wśród młodzieży. Funkcjonowanie Ogniska św. Brata Alberta w Szczecinie
Sebastian Kołodziejczak – Życie transseksualistów przed transformacją płciową w analizie autobiograficznej
Bogdan Gębski – Przetwarzanie danych jakościowych. Niedoceniane metody taksonomiczne
Andrzej Lewandowski – Powracający problem nauk społecznych

Recenzje
Andrzej Michalak – Helen Bloom, Roland Calori, Philippe de Woot, Zarządzanie europejskie, Wyd. Poltext, Warszawa 1995
O warszawskim Centrum Analiz Społeczno-Ekomicznych (Andrzej Furier)
Andrzej Furier – Ewa Michna, Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?, Nomos, Kraków 1995

 

ZN US Studia Sociologica nr 9

Jacek Leoński – O portretowaniu naukowym w filozofii i naukach społecznych
Marek Gorzko – O niektórych możliwościach „silnego uzasadnienia” metody biograficznej
Andrzej Lewandowski – Znaczenie metafory „więź społeczna” w pogladach Stanisława Ossowskiego
Albert Terelak – Pojęcie „postawa” w wyjaśnianiu zachowań ludzkich na gruncie nauk społecznych. Analiza porównawcza dwóch stanowisk
Andrzej Michalak – Własność a problem wolności społecznej i religijnej
Adam Sosnowski – Przyczynek do rozważań nad wybranymi stanowiskami socjologicznymi dotyczącymi problematyki młodzieży
Robert Woźniak – Małżeństwo więzienne w zbiorowości osadzonych
Jacek Leoński, Teresa Rzepa – Portret psychosocjologiczny mieszkańca Pomorza Środkowego. Analiza biograficzna
Ryszard Czyszkiewicz, Regina Thurow – Kategorie społeczne bezrobotnych
Mirosława Kaczmarczyk-Sowa – Funkcjonowanie rodziny w warunkach bezrobocia
Anna Królikowska – Identyfikacja z rolami społecznymi zwiazanymi z płcią u wychowanek domów dziecka
Jan Nikołajew – Postawy rybaków dalekomorskich wobec pracy u obcych armatorów. Raport z badań
Jan Kania, Jan Nikołajew – Socjologiczne aspekty badań prasoznawczych (na przykładzie amerykańskiego rynku wydawniczego)

 

ZN US Studia Sociologica nr 8

Ludwik Janiszewski – „Wypędzenie” jako węzłowy problem stosunków polsko-niemieckich
Jacek Leoński – Ludwika Krzywickiego wkład w socjologiczną teorię migracji
Andrzej Michalak – Zarys poglądów doktrynalnych katolickiej myśli społecznej na kwestię własności i kapitału (Część II)
Włodzimierz Durka – Bariery innowacyjności w przedsiębiorstwie. Zagadnienia metodologiczne w badaniach socjologicznych
Lech Barylski – Władza jako stosowanie przymusu
Mariusz Piotr Rabenda – Kształtowanie i stan obecny polskiego systemu partyjnego w kontekście modeli systemowych innych państw
Eunice Hempolińska-Nowik – Autonomia a poczucie własnej wartości w analizie transakcyjnej
Ewa Sienkiewicz – Guided Fantasy – metoda uzyskiwania wglądu w nieświadome procesy psychiczne za pomocą analizy marzeń sennych
Jan Nikołaje -, Struktura społeczno-demograficzna marynarzy i rybaków zatrudnionych u obcych armatorów
Teresa Rzepa, Szkic do autoportretu pomorskiej nauczycielki
Anna Nowak, Regina Thurow – Wybrane problemy życia rodzinnego i zawodowego. Komunikat z -badań
Izabela Molenda – Socjologiczna charakterystyka grupy buddystów tybetańskich Dagszang Kagyu w Szczecinie
Anna Nowak, Helena Mrzygłód – Postawy młodzieży szczecińskiej wobec HIV/AIDS
Piotr Kos – Uznawane i pożądane przez żołnierzy wartości polityczne
Piotr Kowalski, Sebastian Kołodziejczak – „Juma” – charakterystyka zjawiska oraz jego społeczny oddźwięk
Waldemar Urbanik – Postawy bezrobotnych wobec pracy

Wioleta Bryniewicz-Żerebiło – Recenzja książki Teresy Rzepy i Jacka Leońskiego Polacy w Rosji. Studium psychologiczne Polaków z Sankt-Petersburga, Ośrodek Badań Biograficznych Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994

 

ZN US Studia Sociologica nr 7

Robert Woźniak – Koncepcja sił społecznych Floriana Znanieckiego
Ludwik Janiszewski – Kilka refleksji teoretycznych o rozłące w rodzinach ludzi morza (z okazji Światowego Roku Rodziny 1994)
Jan Nikołajew – Praca i zawód rybaka dalekomorskiego jako kategoria socjologiczna
Włodzimierz Durka – Modernizacja i zależność: dwie teorie przemian gospodarczych
Elżbieta Nowakowska – Ziemie Zachodnie i Północne. Obszar pogranicza (przeszłość i teraźniejszość)
Jacek Leoński – Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uwagi do socjologicznej analizy pamietników
Teresa Rzepa – Autobiografia naukowa jako podstawa autoportretu psychologicznego
Bogdan Gębski – Typologie socjologiczne – fascynacja i zwątpienie
Andrzej Borowski – Konwersja w instytucjach totalnych
Danuta Chmielewska-Banaszak – Choroba a proces naznaczania społecznego
Krzysztof Gietke – Wybrane zagadnienia psychologiczne reklamy
Żaneta Stasieniuk – Pozajęzykowe aspekty w dyskusji
Adam Sosnowski – Stan świadomości mieszkańców gminy Resko a problem jej restruktyryzacji (część druga)

 

ZN US Studia Sociologica nr 6

Ludwik Janiszewski – Praca i zawód – kilka refleksji ogólnoteoretycznych
Józef Kowalewski – Założenie teoretyczne badań nad stylem życia mieszkańców wsi robotniczej
Włodzimierz Durka – Socjologiczny model racjonalności organizacyjnej
Andrzej Michalak – Zarys poglądów doktrynalnych katolickiej myśli społecznej na kwestię własności i kapitału
Teresa Rzepa – Autobiografia wewnętrzna jako przedmiot badań psychograficznych
Robert Woźniak – Grupy etniczne i rodzina w świadomości studentów (polsko-niemieckie badania porównawcze)
Adam Sosnowski – Stan świadomości mieszkańców gminy Resko a problem jej restrukturyzacji
Regina Thurow – Funkcja materialno-ekonomiczna a inne obszary życia rodzinnego
Bolesław Klepajczuk – Uwagi o polityce kulturalnej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948
Jacek Leoński, Teresa Rzepa – Diagnoza stanu instytucji kulturalnych województwa koszalińskiego
Jan Nikołajew – Wybrane aspekty badań socjologicznych w PPURM „Transocean”
Magdalena Fiternicka-Gorzko, Marek Gorzko – Problematyka morska w prasie lokalnej Pomorza Zachodniego (na przykładzie „Kuriera Szczecińskiego”)

Recenzja:
Włodzimierz Durka – Socjologia organizacji i teorii zarządzania: dalsza konwergencja stanowisk. Recenzja książki M. Bielskiego: Organizacja. Istota – struktury – procesy

 

ZN US Studia Sociologica nr 5

Ludwik Janiszewski – Stosunki polsko-niemieckie w opinii mieszkańców strefy pogranicza
Robert Woźniak – Ruchliwość społeczna aglomeracji szczecińskiej
Włodzimierz Durka, Ryszard Czyszkiewicz – Przewidywane modele działań mieszkańców województwa szczecińskiego w obliczu zagrożeń socjalnych
Bolesław Klepajczuk – Problemy prywatności i publiczności w etosie pracy Polaków
Helena Mrzygłód – Motywy zawarcia małżeństwa w rodzinach ludzi morza w badaniach porównawczych
Jan Nikołajew – Społeczne uwarunkowania fluktuacji załóg morskich w rybołówstwie
Anna Nowak – Metoda autobiografii w badaniach wzorów życia rodzinnego. Propozycja badawcza
Marek Gorzko – Pojęcie podstawowej sytuacji biograficznej
Andrzej Borowski – Metoda obserwacji w badaniach z zakresu socjologii religii
Andrzej Michalak – Własność jako kategoria teoretyczna w myśli społecznej (część druga)
Regina Thurow – Struktura wydatków gospodarstw domowych
Mirosława Kaczmarczyk-Sowa – Kilka uwag o pornografii
Anna Siek, Emilia Chmielewska, Sebastian Kołodziejczak – „Kanał 7” Szczecińskiego Osrodka Telewizyjnego
Jan Nikołajew – Uzasadnienia kandydatów na studia socjologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 1992/1993

 

ZN US Studia Sociologica nr 4

Ludwik Janiszewski – Wstęp do teorii więzi rodzinnej w rodzinach ludzi morza
Adam Sosnowski – Główne problemy metodologiczne i metodyczne badań nad młodzieżową kulturą symboliczną
Bolesław Klepajczuk – Proces marynizacji a struktura społeczna
Jan Nikołajew – Wybrane aspekty teoretyczne badań nad zawodem rybaka dalekomorsiego
Andrzej Michalak – Własność jako kategoria teoretyczna w myśli społecznej
Bogdan Gębski – Przygotowanie danych socjologicznych do komputerowej ilościowej analizy danych jakościowych
Marek Gorzko – Świadomość potoczna i kultura organizacyjna
Robert Woźniak – Życie społeczne miasta w warunkach kryzysu w świadomości mieszkańców
Elżbieta Nowakowska – Kultura polska i niemiecka na Pomorzu Szczecińskim (po II wojnie światowej)
Mirosława Kaczmarczyk-Sowa – Opinie młodzieży o przyszłości Pomorza Szczecińskiego po zjednoczeniu Niemiec
Beata Okonkowska, Ewa Witrowa-Glińska – Zawód i zakład pracy w opinii marynarzy (z badań nad strukturą społeczną Szczecina)
Helena Mrzygłód – Wzory małżeństw w rodzinach ludzi morza
Anna Nowak – Życie rodzin po rozwodzie
Regina Thurow – Aktywność zawodowa kobiet – wybór czy konieczność

 

ZN US Studia Sociologica nr 3

Jacek Wódz – Poczucie przynależności regionalnej – kilka uwag socjologicznych
Władysław Jacher – Kategoria integracji społecznej wbadaniach przemian społecznych
Ludwik Janiszewski – Marynizacjajako nowa kategoria analizy przemian społecznych
Czesław Buczek – Kategoria wartości w badaniach przemian społecznych
Adam Sosnowski – Dynamika udziału młodzieży w kulturze na tle procesu przystosowania
Franciszek Krzykała – Z badań nad przemianami społeczności regionalnych
Robert Woźniak – Problemy badań socjologicznych nad miastami portowymi w makroregionie morskim
Stanisław Szała – Wybrane problemy z badań nad przemianami ludności rolniczej
Anders Boglind, Bo Lennartsson – Stewardesses. A Study on the Working Conditions of Stewardesses in a Ferry Company
Anders Boglind, Bo Lennartsson – Ex-sailors ashore
Jerzy Pająk – Zakład pracy w systemie integracji społecznej
Jan Siedlak – Badania społeczności Pomorza Środkowego oraz ich perspektywy

 

ZN US Studia Sociologica nr 2

Ludwik Janiszewski – Wzajemne powiązania ról zawodowych i rodzinnych w ujeciu dynamicznym
Bogdan Gębski – Rodzina polikulturowa
Janusz Czabajski – Od logicznej ku socjologicznej wizji paradoksów
Robert Woźniak – Przemiany struktury społecznej Pomorza Zachodniego
Adam Sosnowski – Podstawowe wzory uczestnictwa kulturalnego młodzieży
Jan Nikołajew – Zawód rybaka dalekomorskiego jako kategoria socjologiczna
Włodzimierz Durka -Teoretyczne założenia badań nad przemianami sytuacji materialno-bytowej pracowników gospodarki morskiej
Regina Thurow – Wybrane elementy funkcji materialno-ekonomicznej miejskich rodzin pracowniczych w świetle badań empirycznych
Ryszard Czyszkiewicz – Wykształcenie jako wartość w środowisku pracy

Sprawozdania i recenzje
Ryszard Czyszkiewicz – A. Sarapata, Praca robotnika, Warszawa 1986
Jacek Wawrzyniec – Kronika Instytutu

 

ZN US Studia Sociologica nr 1

Ludwik Janiszewski – Wprowadzenie do psychosocjologicznych badań nad statkiem i załogą marynarzy w Szwecji
Bolesław Klepajczuk – Dynamika struktury nieformalnej załogi statku rybackiego
Jan Nikołajew – Wybrane aspekty zadowolenia i niezadowolenia rybaków dalekomorskich z pracy na morzu
Helena Mrzygłód – Analiza wzorów doboru współmałżonków
Mirosława Kaczmarczyk-Sowa – Przyczyny i płaszczyzny konfliktów małżeńskich w rodzinach marynarzy w opinii badanych
Jan Nikołajew – Struktura społeczno-demograficzna rodzin rybaków dalekomorskich
Regina Thurow – Zakres funkcji materialno-ekonomicznej rodziny
Bogumił Łuczak – Kilka aktualnych problemów współczesnej polskiej rodziny
Robert Woźniak – Problemy świadomości społecznej w myśli marksistowskiej
Sylwia Kryża, Bogusław Kryża – Społeczeństwo a państwo w „Buncie mas” i innych pismach socjologicznych Jose Ortegi y Gasseta
Franciszek Krzykała – Socjologiczne uwarunkowania kategorii czasu pracy, czsu wolnego, wypoczynku i rekreacji pracowników
Janusz Czabajski – O niektórych antynomiach sprawiedliwości społecznej
Włodzimierz Durka – Teoretyczne i metodologiczne problemy badań poziomu życia ludności metodą ankietową
Ryszard Czyszkiewicz – Stereotypy osadników w wielkim mieście

Sprawozdania i recenzje
Włodzimierz Durka – Z. Sawiński, H. Domański, Wymiary struktury społecznej. Analiza porównawcza, Ossolineum
Helena Mrzygłód, Mirosława Kaczmarczyk-Sowa – Kronika Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego