Zasady recenzowania

Zasady recenzowania artykułów składanych do druku
 Opuscula Sociologica

 

Złożony artykuł najpierw podlega ocenie w Redakcji. Jeśli tekst spełni  kryteria formalno-naukowe, zostanie przekazany dwóm niezależnym recenzentom. Jeśli kryteriów formalno-naukowych nie spełni, zostanie odesłany autorowi z ewentualnymi sugestiami dotyczącymi stosownych ulepszeń, pozwalających na ponowne złożenie artykułu.

Recenzenci nie znają nazwiska i afiliacji autora artykułu, autor artykułu nie zna nazwisk recenzentów (double-blind review process). Recenzenci w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące przekazują redaktorowi naczelnemu merytoryczne opinie, które zostają przesłane autorowi. Recenzje mają formę pisemną
i kończą się konkluzją co do warunków opublikowania artykułu, bądź odpowiednio uzasadnioną konkluzją dotyczącą jego odrzucenia. Jeśli recenzenci dopuszczą tekst do druku warunkowo, to znaczy zalecą autorowi odpowiednie zmiany (poprawki), autor odnieść się musi do ich propozycji w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące.