OS 2016 nr 4

Opuscula Sociologica nr 4, 2016

IMG

images Maria Szmeja  –  Adaptacja? Asymilacja? Wykluczenie? Powojenna polityka państwa polskiego wobec Ślązaków / Adaptation, Assimilation, Exclusion – the Post-war Policy of the Polish State towards Silesians
images Zbigniew Rykiel  –  Władza i panowanie w neoliberalnym mieście semiperyferyjnym. Zarys problemu / Power and Rule in the Neo-Liberal Semi-Peripheral Town. An Outline
images Robert Bartłomiejski  –  Environmental Conflicts in Port Cities / Konflikty ekologiczne w miastach portowych
images Anna M. Królikowska  –  Beliefs in Manifestations of the Supernatural as an Element of Contemporary Religiosity / Wiara w nadprzyrodzone interwencje jako element współczesnej religijności
images Izabela Kaźmierczak-Kałużna  –  Ja bym chciała, żeby moje dzieci mieli szczęśliwe dzieciństwo, nie tak, jak ja… Dzieciństwo własne a dzieciństwo własnych dzieci w narracjach wielodzietnych ubogich kobiet / The Childhood of Poverty-Stricken Women versus the Childhood of their Children Raised in Large Families as Told by the Former
images Monika Adamczyk, Agnieszka Budny  –  Lifelong Learning as an Important Element of the Social Integration of the Elderly / Uczenie się przez całe życie jako ważny element integracji społecznej osób starszych