OS 2017 nr 2

Opuscula Sociologica 2017 nr 2
Redaktorzy numeru:
Andrzej Sakson
Karolina Ciechorska-Kulesza

Spis treści / Contents

 Irena Kurasz   –  Niemcy wczoraj i dziś. Przyczynek do analizy przemian społeczno-kulturowych ludności niemieckiej Dolnego Śląska od 1945 roku do współczesności / Germans in the Past and Today. A Contribution to the Analysis of the Social and Cultural Transformations of the German People in the Lower Silesia from 1945 to Contemporary Times
 Małgorzata Łukianow-Tukalo, Marcin Maciejewski  –  Pamięć Kresowian i o Kresach w kontekście przemian pamięci na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski / The Memory of Eastern Borderlands and of their Former Inhabitants in the Context of Memory Transformations in Polish Western and Northern Territories
  Aleksandra Paprot-Wielopolska  –  Zastosowanie metod mieszanych we współczesnych badaniach na Ziemiach Zachodnich i Północnych – przykład Żuław i Powiśla / The Use of Mixed Methods in Contemporary Study of Polish Western and Northern Territories – the Example of Żuławy and Powiśle Region
  Albert Terelak, Sebastian Kołodziejczak  –  Szczecin jako przestrzeń życia i rozwoju w świadomości jego aktywnych zawodowo mieszkańców w kontekście rekompozycji rynków pracy Pomorza Zachodniego / Szczecin as a Living Space and an Area of Development as Perceived by its Economically Active Inhabitants in the Context of the Recomposition of the West Pomeranian Labour Market
  Albert Terelak  –  Szczecin w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia / Szczecin as Perceived by its Inhabitants. The Perspective of Rooting in
 Sebastian Kołodziejczak  –  Warunki rozwojowe Szczecina w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia / Conditions of the Development of Szczecin as Perceived by its Inhabitants. The Perspective of Rooting in