OS 2017 nr 3

Opuscula Sociologica nr 3, 2017
redakcja numeru:
Elżbieta Smolarkiewicz
Jacek Kubera

Spis treści / Contents

 Renata Suchocka  –  Meandry etnicznych i narodowych identyfikacji / The Intricacies of Ethnic and  National Identification
 Daria Łucka  –  Obywatel: z państwem czy bez państwa? Stare i nowe koncepcje obywatelstwa / The Citizen: with or without State? The Old and New Concepts of Citizenship
 Katarzyna Warmińska – O spotkaniu tożsamości z polityką / When Identity Meets Politics
  Zbigniew Rykiel –  Identyfikacja i tożsamość kulturowa w różnych skalach przestrzennych / Identification and Cultural Identity in Different Spatial Scales
  Artur Wysocki  –  Poczucie tożsamości narodowej Polaków w kontekście zachodnioeuropejskim / The Sense of National Identity of Poles in the Context of Western Europe
  Jerzy Bartkowski – Identyfikacje terytorialne a nowe media. Więź lokalna a więzi internetowe / Territorial Identities and New Media. Local Ties and Internet Ties
 Karolina Ciechorska-Kulesza –  Tworząc miejsce. Dyskurs tożsamościowy a animacja kultury na przykładzie Gdańska, Szczecina i Wrocławia / Creating a Place. Identity Discourse and Cultural Animation on the Example of Gdańsk, Szczecin and Wrocław
  Maja Biernacka  –  Chabolismo, czyli o biednym obliczu osadnictwa Cyganów i Romów w wielokulturowej Hiszpanii / Chabolismo: Poverty Housing of the Gypsy and Romani People in Multicultural Spain

Cały numer 3_2017