OS 2017 nr 4

Opuscula Sociologica nr 4, 2017

Spis treści / Contents

 Ryszard Necel  –  O znaczeniu praw społecznych dla rozwoju obywatelstwa / On the Importance of Social Rights for the Development of Citizenship
 Janusz Mariański  –  Nadzieje i obawy Polaków wobec integracji europejskiej  /  Hopes and Anxieties of Poles in Connection with European Integration
 Katarzyna Ornacka, Elżbieta Mirewska  –  O architekturze umacniania w opiece hospicyjnej nad dzieckiem jako wyzwaniu dla pracy socjalnej  /  On the Architecture of Strengthening Hospice Care for Children as a Challenge of Social Work
 Aneta Baranowska  –  Starzenie się społeczeństwa europejskiego jako wyzwanie XXI wieku. Casus Polski  /  Population Ageing in Europe as a Challenge of the 21st Century. Case Study: Poland
 Grzegorz Dutka  –  Polacy w obliczu współczesnych procesów i problemów migracyjnych. Poczucie zagrożenia i jego społeczno-demografczne uwarunkowania na podstawie analizy wyników badań sondażowych  /  The Attitude of Poles towards the Present-Day Migration Processes and Problems. A Sense of Threat and Its Socio-Demographic Conditions According to Surveys
 Magdalena Pokrzyńska  –  Współczesne pszczelarstwo polskie pomiędzy rolnictwem a ruchem społecznym  /  Present-Day Polish Apiculture between Agriculture and a Social Movement
 Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, Elżbieta Opiłowska  –  (Nie)obecne granice. Ramy konceptualizacji badań granic i pograniczy  / (Non)existent Borders. Conceptual Framework of Border and Bordelands Studies